Kominické služby Kominické služby Kominické služby

Revize komínů a plynových kotelen

Při revizích komínů se posuzuje stavební část komínu, funkčnost, bezpečný provoz komínu a odvod spalin do volného ovzduší.

Revize komínu dělíme na dva typy:

 • pravidelné revize komínů
 • nárazové revize komínů

Pravidelné revize komínu

Doporučujeme provádět pravidelné revize 1x – 6x za rok, podle typu paliva a stavu komína. Pokud je například komín vyvložkován, je četnost pravidelných revizí nižší než u nevyvložkovaného komína. Dle vyhlášky č.111/1981 Sb., je nařízeno provádět revize komínu v topné sezóně každé tři měsíce. Revize musí realizovat specializovaná kominická firma, která používá kominickou inspekční kameru, endoskop, nebo jiné zařízení, které dokáže zkontrolovat celý komín.


Nárazové revize komínu

Nárazové revize se musí provádět vždy při těchto událostech:

 • rekonstrukce spalinové cesty
 • kolaudace komína
 • připojení nového spotřebiče (výměna starého spotřebiče)

Při konání revize komínu se hlídá dodržování několika norem. Základními normami jsou: ČSN 73 4201 (Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv) a ČSN EN 1443 (Komíny – všeobecné požadavky). Po revizi vás upozorníme na všechny nedostatky, které mohou způsobit nevyhovující stav komínového tělesa nebo spotřebiče.


Revize komínu, zamezte potížím hned na začátku

Stavíte-li nový dům, doporučujeme uskutečnit revizi komínu po dokončení hrubé stavby, než budou provedeny veškeré dokončovací práce. Pokud se při této revizi odhalí závady nebo nedodržení technologických postupů montáže komínových systémů, je možné tyto defekty ještě jednoduše odstranit. Po dokončení hrubé stavby je velice obtížné nedostatky zjistit a opravit. Takové zanedbání by v budoucnu mohlo způsobit značné škody na objektu.


Revize plynových kotelen

Revize plynových kotelen se provádějí vždy jednou ročně, mimo topnou sezónu. Naše kominictví zajišťuje revize veškerých značek a typů plynových kotlů a bezplatné poradenství v rámci revize.

Roční prohlídka plynového kotle zahrnuje:

 • demontáž a vyčištění hořákové soupravy
 • očištění a seřízení elektrod
 • u kotlů s věčným plamínkem vyčištění a seřízení zapalovacího hořáku
 • kontrolu a vyčištění kotlového tělesa
 • kontrolu funkce regulačních a zabezpečovacích prvků
 • kontrolu těsnosti plynových spojů
 • kontrolu a seřízení výkonu plynového kotle
 • prověření spotřeby plynu při maximálním a minimálním výkonu
 • odstranění případných závad

Výsledkem revize plynového kotle naší kominickou firmou je úspora výdajů za zemní plyn a zamezení poruch. Pokud zajišťujete revize pravidelně, je téměř jisté, že nehrozí během topné sezony žádná porucha.

Jsou ovšem případy, kdy ani pravidelné revize nezajistí bezproblémový chod kotle. Některé plynové kotle jsou totiž příliš staré a neodpovídají dnešním požadavkům. Poradíme vám, kdy už je vhodné plynový kotel vyměnit, a doporučíme vhodný typ kotle nového. Po výměně starého kotle za nový můžete ušetřit až desítky procent za zemní plyn ročně.

Kontaktní QR kód:

Pro rychlé uložení kontaktů do chytrého telefonu si oskenujte následující QR kód:

QR kód s kontakty